Kết quả Bingo18
Kỳ vé #042833
Ngày 30/11/2023 09:45
5 4 6
  • Lớn
  • Tổng: 15
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Chọn số 1 Kết quả quay số có một số 1 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 1 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 1 30.000đ
Chọn số 2 Kết quả quay số có một số 2 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 2 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 2 30.000đ
Chọn số 3 Kết quả quay số có một số 3 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 3 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 3 30.000đ
Chọn số 4 Kết quả quay số có một số 4 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 4 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 4 30.000đ
Chọn số 5 Kết quả quay số có một số 5 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 5 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 5 30.000đ
Chọn số 6 Kết quả quay số có một số 6 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 6 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 6 30.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Kết quả quay số có ít nhất hai số 1 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 2 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 3 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 4 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 5 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 6 75.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Kết quả quay số có ít nhất ba số 1 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 2 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 3 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 4 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 5 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 6 1.200.000đ
Kết quả quay số có ba số trùng nhau bất kỳ 200.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Tổng kết quả ba lần quay số là 3 1.200.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 4 400.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 5 200.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 6 120.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 7 80.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 8 55.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 9 47.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 10 44.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 11 44.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 12 47.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 13 55.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 14 80.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 15 120.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 16 200.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 17 400.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 18 1.200.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Tổng kết quả ba lần quay số từ 3 đến 9 15.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 10 hoặc 11 200.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 12 hoặc 18 15.000đ
KỲ XỔ THỜI GIAN BỘ SỐ
#051833 2024-03-0221:55 6 5 3 Lớn 14
#051832 2024-03-0221:45 6 3 5 Lớn 14
#051831 2024-03-0221:35 1 3 3 Nhỏ 7 Trùng 2 số
#051830 2024-03-0221:25 2 5 2 Nhỏ 9 Trùng 2 số
#051829 2024-03-0221:15 6 6 3 Lớn 15 Trùng 2 số
#051828 2024-03-0221:05 1 6 5 Lớn 12
#051827 2024-03-0220:55 2 6 4 Lớn 12
#051826 2024-03-0220:45 1 6 3 Hòa 10
#051825 2024-03-0220:35 6 2 3 Hòa 11
#051824 2024-03-0220:25 6 4 5 Lớn 15