Kỳ vé #043097
Ngày 02-12-2023 21:55
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Chọn số 1 Kết quả quay số có một số 1 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 1 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 1 30.000đ
Chọn số 2 Kết quả quay số có một số 2 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 2 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 2 30.000đ
Chọn số 3 Kết quả quay số có một số 3 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 3 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 3 30.000đ
Chọn số 4 Kết quả quay số có một số 4 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 4 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 4 30.000đ
Chọn số 5 Kết quả quay số có một số 5 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 5 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 5 30.000đ
Chọn số 6 Kết quả quay số có một số 6 12.000đ
Kết quả quay số có hai số 6 20.000đ
Kết quả quay số có ba số 6 30.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Kết quả quay số có ít nhất hai số 1 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 2 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 3 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 4 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 5 75.000đ
Kết quả quay số có ít nhất hai số 6 75.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Kết quả quay số có ít nhất ba số 1 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 2 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 3 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 4 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 5 1.200.000đ
Kết quả quay số có ít nhất ba số 6 1.200.000đ
Kết quả quay số có ba số trùng nhau bất kỳ 200.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Tổng kết quả ba lần quay số là 3 1.200.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 4 400.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 5 200.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 6 120.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 7 80.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 8 55.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 9 47.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 10 44.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 11 44.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 12 47.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 13 55.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 14 80.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 15 120.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 16 200.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 17 400.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 18 1.200.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Tổng kết quả ba lần quay số từ 3 đến 9 15.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 10 hoặc 11 200.000đ
Tổng kết quả ba lần quay số là 12 hoặc 18 15.000đ
#043098
4
2
2
  • Nhỏ
  • Tổng: 8
  • Trùng 2 số
KỲ XỔ THỜI GIAN BỘ SỐ
#043097 2023-12-0221:55 4 2 2 Nhỏ 8 Trùng 2 số
#043001 2023-12-0121:55 6 4 3 Lớn 13
#043000 2023-12-0121:45 5 5 2 Lớn 12 Trùng 2 số
#042835 2023-11-3010:05 1 2 2 Nhỏ 5 Trùng 2 số
#042834 2023-11-3009:55 1 5 6 Lớn 12
#042833 2023-11-3009:45 5 4 6 Lớn 15
#042832 2023-11-3009:35 6 2 4 Lớn 12
#042831 2023-11-3009:25 4 2 1 Nhỏ 7