Kỳ vé #174824
Ngày 03/12/2023 20:25
  • Chẵn: 11
  • Lẻ: 9
  • Lớn: 11
  • Nhỏ: 9
  • #174825
  • 00:00
02
08
11
13
14
22
25
37
39
43
48
50
55
58
61
64
66
67
72
80
kỳ xổ tiếp theo
00:00
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số 2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số 150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số 7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số 600.000đ
Trùng 06 trong 20 số 80.000đ
Trùng 05 trong 20 số 20.000đ
Trùng 00 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số 800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số 12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số 1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số 150.000đ
Trùng 05 trong 20 số 30.000đ
Trùng 04 trong 20 số 10.000đ
Trùng 00 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số 200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số 5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số 500.000đ
Trùng 05 trong 20 số 50.000đ
Trùng 04 trong 20 số 10.000đ
Trùng 00 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số 40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số 1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số 100.000đ
Trùng 04 trong 20 số 20.000đ
Trùng 03 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số 12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số 450.000đ
Trùng 04 trong 20 số 40.000đ
Trùng 03 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số 4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số 150.000đ
Trùng 03 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số 400.000đ
Trùng 03 trong 20 số 50.000đ
Trùng 02 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số 200.000đ
Trùng 02 trong 20 số 20.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số 90.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số 20.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ 40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-80 56.000đ
Từ 13 số 01-40 56.000đ

Giải thưởng Keno

Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng

Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng

100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
62
35 Lần
59
34 Lần
60
32 Lần
49
32 Lần
50
31 Lần
48
31 Lần
14
31 Lần
23
30 Lần
75
30 Lần
72
30 Lần
06
30 Lần
61
30 Lần
34
30 Lần
80
29 Lần
52
29 Lần
32
29 Lần
41
29 Lần
03
29 Lần
04
29 Lần
70
28 Lần
09
28 Lần
46
28 Lần
40
27 Lần
13
27 Lần
76
27 Lần
33
27 Lần
45
27 Lần
63
27 Lần
28
26 Lần
77
26 Lần
58
26 Lần
44
26 Lần
26
26 Lần
08
26 Lần
24
26 Lần
51
26 Lần
37
26 Lần
73
26 Lần
79
26 Lần
07
26 Lần
20
26 Lần
42
26 Lần
54
25 Lần
01
25 Lần
66
25 Lần
39
25 Lần
36
25 Lần
16
25 Lần
31
25 Lần
78
25 Lần
47
24 Lần
65
24 Lần
10
24 Lần
22
24 Lần
69
24 Lần
27
23 Lần
05
23 Lần
21
22 Lần
43
22 Lần
30
22 Lần
55
22 Lần
71
22 Lần
19
22 Lần
56
22 Lần
11
21 Lần
64
21 Lần
12
20 Lần
57
20 Lần
38
20 Lần
68
19 Lần
02
19 Lần
74
19 Lần
15
18 Lần
35
17 Lần
17
17 Lần
18
17 Lần
53
16 Lần
29
16 Lần
67
15 Lần
25
15 Lần
KỲ XỔ BỘ SỐ
#174824
CHẴN 11 Lớn 11
02 08 11 13 14 22 25 37 39 43
48 50 55 58 61 64 66 67 72 80
#174823
CHẴN 11 Lớn 12
01 04 10 21 24 34 36 40 41 42
49 50 52 53 57 69 70 73 74 75
#174822
Lẻ 12 Lớn 11
01 03 18 19 27 28 35 37 39 42
45 47 52 56 59 65 66 71 72 80
#174821
Lẻ 13 Lớn 11
05 06 09 25 28 30 31 35 39 41
43 47 53 60 66 68 73 75 77 78
#174820
Lẻ 12 Lớn 13
03 13 19 31 33 39 40 44 45 46
47 48 49 50 51 52 61 72 74 75
#174819
CHẴN 11 Nhỏ 11
03 05 08 10 14 17 18 20 23 29
34 41 43 46 52 54 66 67 71 78
#174818
Lẻ 11 Nhỏ 13
01 04 07 08 09 11 23 24 25 27
31 32 40 47 49 50 51 56 60 64
#174817
Lẻ 11 Lớn 12
10 15 16 18 20 23 25 27 47 48
49 53 56 57 65 69 72 73 74 76
Nhiều nhất
06 60 lần
04 59 lần
59 59 lần
33 58 lần
03 58 lần
61 58 lần
49 58 lần
34 57 lần
77 55 lần
46 55 lần
Ít nhất
25 34 lần
21 37 lần
15 37 lần
53 38 lần
74 38 lần
67 40 lần
78 40 lần
18 40 lần
35 40 lần
29 40 lần
Chưa về
67 25 lần
11 17 lần
77 13 lần
21 11 lần
51 10 lần
15 8 lần
28 8 lần
42 8 lần
71 8 lần
41 7 lần