Kỳ vé #190498
Ngày 13/04/2024 15:53
  • Chẵn: 12
  • Lẻ: 8
  • Lớn: 8
  • Nhỏ: 12
  • #190499
  • 00:00
08
13
19
21
22
26
29
31
36
37
38
39
48
54
62
64
65
66
72
76
kỳ xổ tiếp theo
00:00
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số 2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số 150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số 7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số 600.000đ
Trùng 06 trong 20 số 80.000đ
Trùng 05 trong 20 số 20.000đ
Trùng 00 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số 800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số 12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số 1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số 150.000đ
Trùng 05 trong 20 số 30.000đ
Trùng 04 trong 20 số 10.000đ
Trùng 00 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số 200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số 5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số 500.000đ
Trùng 05 trong 20 số 50.000đ
Trùng 04 trong 20 số 10.000đ
Trùng 00 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số 40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số 1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số 100.000đ
Trùng 04 trong 20 số 20.000đ
Trùng 03 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số 12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số 450.000đ
Trùng 04 trong 20 số 40.000đ
Trùng 03 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số 4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số 150.000đ
Trùng 03 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số 400.000đ
Trùng 03 trong 20 số 50.000đ
Trùng 02 trong 20 số 10.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số 200.000đ
Trùng 02 trong 20 số 20.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số 90.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số 20.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ 40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-80 56.000đ
Từ 13 số 01-40 56.000đ

Giải thưởng Keno

Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng

Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng

100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
62
35 Lần
59
34 Lần
60
32 Lần
49
32 Lần
50
31 Lần
48
31 Lần
14
31 Lần
23
30 Lần
75
30 Lần
72
30 Lần
06
30 Lần
61
30 Lần
34
30 Lần
80
29 Lần
52
29 Lần
32
29 Lần
41
29 Lần
03
29 Lần
04
29 Lần
70
28 Lần
09
28 Lần
46
28 Lần
40
27 Lần
13
27 Lần
76
27 Lần
33
27 Lần
45
27 Lần
63
27 Lần
28
26 Lần
77
26 Lần
58
26 Lần
44
26 Lần
26
26 Lần
08
26 Lần
24
26 Lần
51
26 Lần
37
26 Lần
73
26 Lần
79
26 Lần
07
26 Lần
20
26 Lần
42
26 Lần
54
25 Lần
01
25 Lần
66
25 Lần
39
25 Lần
36
25 Lần
16
25 Lần
31
25 Lần
78
25 Lần
47
24 Lần
65
24 Lần
10
24 Lần
22
24 Lần
69
24 Lần
27
23 Lần
05
23 Lần
21
22 Lần
43
22 Lần
30
22 Lần
55
22 Lần
71
22 Lần
19
22 Lần
56
22 Lần
11
21 Lần
64
21 Lần
12
20 Lần
57
20 Lần
38
20 Lần
68
19 Lần
02
19 Lần
74
19 Lần
15
18 Lần
35
17 Lần
17
17 Lần
18
17 Lần
53
16 Lần
29
16 Lần
67
15 Lần
25
15 Lần
KỲ XỔ BỘ SỐ
#190498
CHẴN 12 Nhỏ 12
08 13 19 21 22 26 29 31 36 37
38 39 48 54 62 64 65 66 72 76
#190497
CHẴN 11 Lớn 11
02 03 09 21 27 28 33 34 40 42
47 49 52 54 60 63 70 74 75 76
#190496
Lẻ 11 Lớn 11
06 07 11 12 15 17 18 26 38 46
51 52 53 60 63 67 71 72 73 79
#190495
CHẴN 11 Lớn 13
03 20 24 25 26 31 36 41 42 44
46 47 49 52 60 63 69 72 74 77
#190494
CHẴN 13 HÒA LB
09 12 14 17 18 28 29 30 34 35
51 52 54 55 56 64 68 70 78 79
#190493
CHẴN 11 HÒA LB
07 12 13 16 18 22 24 28 31 39
43 49 50 52 54 55 56 66 73 79
#190492
HÒA CL HÒA LB
01 03 07 14 16 18 22 25 29 36
42 49 51 54 56 58 63 67 73 74
#190491
CHẴN 11 Nhỏ 13
01 02 04 06 08 12 16 23 29 32
34 37 40 51 61 63 64 69 70 75
Nhiều nhất
06 60 lần
04 59 lần
59 59 lần
33 58 lần
03 58 lần
61 58 lần
49 58 lần
34 57 lần
77 55 lần
46 55 lần
Ít nhất
25 34 lần
21 37 lần
15 37 lần
53 38 lần
74 38 lần
67 40 lần
78 40 lần
18 40 lần
35 40 lần
29 40 lần
Chưa về
67 25 lần
11 17 lần
77 13 lần
21 11 lần
51 10 lần
15 8 lần
28 8 lần
42 8 lần
71 8 lần
41 7 lần