max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 401 951 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 751 708 563 740 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 162 184 464 271 453 952 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 210 334 671 651 626 277 491 790 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K
max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 478 509 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 328 834 493 561 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 706 851 589 589 069 706 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 143 347 165 349 167 002 716 432 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K
max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 226 716 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 146 253 982 745 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 172 773 683 958 030 830 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 455 698 139 380 843 535 971 906 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K
max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 796 102 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 372 990 088 212 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 950 878 621 418 444 746 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 213 558 775 281 795 260 011 741 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K
max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 389 621 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 912 232 646 669 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 243 141 448 342 444 544 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 530 527 838 859 269 925 726 929 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K
max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 866 220 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 698 263 185 215 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 125 650 080 293 221 118 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 186 655 448 217 251 304 359 773 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K
max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 210 917 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 023 237 769 969 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 119 385 389 951 686 376 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 171 030 350 618 834 366 196 685 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K
max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 848 262 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 317 511 600 244 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 434 454 993 138 880 046 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 519 918 818 306 831 097 833 439 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K
max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 812 845 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 486 289 763 547 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 763 901 156 780 492 663 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 444 664 235 492 620 167 087 680 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K
max 3d số quay thưởng max 3d+
Đặc biệt1TR 011 201 Đặc biệt1Tỷ
Giải nhất350K 630 020 589 014 Giải nhất40Tr
Giải nhì210K 399 811 951 334 934 348 Giải nhì10Tr
Giải ba100K 495 607 508 729 936 534 021 886 Giải ba5TR

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba

Giải tư1TR

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt

Giải năm150K

Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba

Giải sáu40K