giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 880 240 2 Tỷ
Giải nhất 014 175 561 624 30Tr
Giải nhì 858 634 987 725 116 059 10Tr
Giải ba 092 658 381 920 286 127 905 174 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K
giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 688 103 2 Tỷ
Giải nhất 016 412 342 449 30Tr
Giải nhì 017 724 001 518 230 098 10Tr
Giải ba 603 164 795 025 803 792 467 176 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K
giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 532 085 2 Tỷ
Giải nhất 615 065 555 937 30Tr
Giải nhì 721 703 902 843 209 352 10Tr
Giải ba 151 397 718 306 017 457 760 194 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K
giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 039 748 2 Tỷ
Giải nhất 140 413 173 357 30Tr
Giải nhì 746 324 985 122 389 389 10Tr
Giải ba 852 410 631 594 138 585 412 706 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K
giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 884 242 2 Tỷ
Giải nhất 338 455 069 442 30Tr
Giải nhì 466 622 249 075 744 321 10Tr
Giải ba 834 467 723 386 214 603 746 671 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K
giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 482 091 2 Tỷ
Giải nhất 456 242 147 455 30Tr
Giải nhì 573 605 618 044 206 788 10Tr
Giải ba 573 256 682 946 216 755 603 198 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K
giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 416 406 2 Tỷ
Giải nhất 526 474 913 646 30Tr
Giải nhì 494 876 392 197 787 356 10Tr
Giải ba 917 028 172 184 765 244 039 254 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K
giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 321 944 2 Tỷ
Giải nhất 346 470 680 385 30Tr
Giải nhì 115 003 566 859 162 755 10Tr
Giải ba 018 776 745 576 577 839 201 593 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K
giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 547 183 2 Tỷ
Giải nhất 160 781 005 243 30Tr
Giải nhì 190 573 151 063 498 634 10Tr
Giải ba 817 142 727 096 058 186 038 925 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K
giải số quay thưởng giá trị
Đặc biệt 912 737 2 Tỷ
Giải nhất 871 811 641 618 30Tr
Giải nhì 987 350 747 083 825 846 10Tr
Giải ba 222 263 567 804 309 798 566 183 4Tr
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K