Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Đà Lạt Khánh Hòa Thái Bình
Kiên Giang Kon Tum Điện toán 1*2*3
Tiền Giang Thừa Thiên Huế Thần tài 4
Thống kê 00 - 99

Thống kê 00 - 99 xổ số Thái Bình trong 30 lần quay

Số
Lần xuất hiện
00
0.59% (29 lượt)
01
1.31% (64 lượt)
02
0.53% (26 lượt)
03
1.00% (49 lượt)
04
1.02% (50 lượt)
05
0.41% (20 lượt)
06
0.63% (31 lượt)
07
1.15% (56 lượt)
08
0.51% (25 lượt)
09
0.74% (36 lượt)
10
1.62% (79 lượt)
11
0.45% (22 lượt)
12
1.41% (69 lượt)
13
1.19% (58 lượt)
14
0.96% (47 lượt)
15
1.08% (53 lượt)
16
0.61% (30 lượt)
17
0.84% (41 lượt)
18
1.45% (71 lượt)
19
0.82% (40 lượt)
20
0.88% (43 lượt)
21
0.90% (44 lượt)
22
0.35% (17 lượt)
23
1.37% (67 lượt)
24
1.10% (54 lượt)
25
0.82% (40 lượt)
26
1.39% (68 lượt)
27
0.68% (33 lượt)
28
1.04% (51 lượt)
29
1.41% (69 lượt)
30
1.02% (50 lượt)
31
0.63% (31 lượt)
32
1.72% (84 lượt)
33
0.82% (40 lượt)
34
0.59% (29 lượt)
35
0.49% (24 lượt)
36
2.15% (105 lượt)
37
0.41% (20 lượt)
38
0.68% (33 lượt)
39
0.14% (7 lượt)
40
0.27% (13 lượt)
41
0.51% (25 lượt)
42
0.51% (25 lượt)
43
1.19% (58 lượt)
44
1.51% (74 lượt)
45
1.23% (60 lượt)
46
0.76% (37 lượt)
47
0.96% (47 lượt)
48
1.37% (67 lượt)
49
0.76% (37 lượt)
50
0.72% (35 lượt)
51
0.18% (9 lượt)
52
2.19% (107 lượt)
53
0.92% (45 lượt)
54
0.96% (47 lượt)
55
1.10% (54 lượt)
56
1.39% (68 lượt)
57
0.72% (35 lượt)
58
1.06% (52 lượt)
59
1.86% (91 lượt)
60
1.04% (51 lượt)
61
0.51% (25 lượt)
62
2.03% (99 lượt)
63
1.31% (64 lượt)
64
1.23% (60 lượt)
65
0.94% (46 lượt)
66
1.06% (52 lượt)
67
0.47% (23 lượt)
68
1.31% (64 lượt)
69
0.92% (45 lượt)
70
1.31% (64 lượt)
71
1.92% (94 lượt)
72
1.33% (65 lượt)
73
2.07% (101 lượt)
74
0.88% (43 lượt)
75
0.49% (24 lượt)
76
0.23% (11 lượt)
77
0.90% (44 lượt)
78
0.29% (14 lượt)
79
2.17% (106 lượt)
80
0.92% (45 lượt)
81
0.92% (45 lượt)
82
1.72% (84 lượt)
83
1.39% (68 lượt)
84
0.63% (31 lượt)
85
0.80% (39 lượt)
86
0.96% (47 lượt)
87
0.33% (16 lượt)
88
0.51% (25 lượt)
89
1.17% (57 lượt)
90
0.90% (44 lượt)
91
1.27% (62 lượt)
92
1.04% (51 lượt)
93
0.37% (18 lượt)
94
0.98% (48 lượt)
95
0.61% (30 lượt)
96
2.13% (104 lượt)
97
1.33% (65 lượt)
98
1.33% (65 lượt)
99
1.17% (57 lượt)